Tháng Hai 21, 2024

Câu hỏi: Ở đa số các loài thú, giới tính được xác định ở thời điểm nào?

Câu hỏi: Ở đa số các loài thú, giới tính được xác định ở thời điểm nào?
A. Sau khi thụ tinh, do tinh trùng quyết định
B. Trước khi thụ tinh, do trứng quyết định.
C. Trong khi thụ tinh.
D. Sau khi thụ tinh do môi trường quyết định.

Lời giải

Ở các loài thú XX là con cái; XY là con đực, giới tính được xác định sau khi thụ tinh do tinh trùng
quyết định (có 2 loại tinh trùng X và Y)
Đáp án cần chọn là: A