Tháng Hai 21, 2024

Câu hỏi: Các chất bảo vệ thực vật và các chất độc hoá học thường được tích tụ ở đâu?

Câu hỏi: Các chất bảo vệ thực vật và các chất độc hoá học thường được tích tụ ở đâu?
A. Đất, nước
B. Nước, không khí
C. Không khí, đất
D. Đất, nước, không khí, và trong cơ thể sinh vật

Lời giải

Các chất bảo vệ thực vật và các chất độc hoá học thường tích tụ ở đất, nước, không khí, và trong cơ
thể sinh vật.
Đáp án cần chọn là: D