Tháng Hai 21, 2024

Câu hỏi: Thành tế bào có ở các nhóm sinh vật nhân thực nào?

Câu hỏi: Thành tế bào có ở các nhóm sinh vật nhân thực nào?
A. Thực vật và Động vật
B. Thực vật và Nấm
C. Nấm và Động vật nguyên sinh
D. Thực vật và Vi khuẩn

Lời giải

Tế bào thực vật còn có thành xenlulôzơ bao bọc ngoài cùng.
Phần lớn tế bào nấm có thành kitin vững chắc.
Ở nhóm tế bào động vật không có thành tế bào.
Vi khuẩn có thành tế bào nhưng không phải là sinh vật nhân thực
Đáp án cần chọn là: B