Tháng Hai 21, 2024

Câu hỏi: Trong thành phần của màng sinh chất, ngoài lipit và prôtêin còn có những phần tử nào sau

Câu hỏi: Trong thành phần của màng sinh chất, ngoài lipit và prôtêin còn có những phần tử nào sau
đây?
A. Axit ribônuclêic
B. Axit đêôxiribônuclêic
C. Cacbonhydrat
D. Axitphotphoric

Lời giải

Ngoài lớp photpholipit kép và các phân tử prôtêin, màng sinh chất còn liên kết với cacbohydrat,
colesteron, các vi sợi.
Đáp án cần chọn là: C