Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Cho các đặc điểm sau:

Câu hỏi: Cho các đặc điểm sau:
(1) Không có màng nhân
(2) Không có nhiều loại bào quan
(3) Không có hệ thống nội màng
(4) Không có thành tế bào bằng peptidoglican
Có mấy đặc điểm là chung cho tất cả các tế bào nhân sơ?
A. 1
B. 3
C. 2
D. 4

Lời giải

Đặc điểm chung cho tất cả các tế bào nhân sơ là: 1, 2, 3
Đáp án cần chọn là: B