Tháng Hai 21, 2024

Câu hỏi: Các nguyên tố hoá học tham gia cấu tạo prôtêin là:

Câu hỏi: Các nguyên tố hoá học tham gia cấu tạo prôtêin là:
A. C, H, O, N, P
B. C, H, O, N
C. K, H, P, O, S, N
D. C, O, N, P

Lời giải

Các nguyên tố hoá học tham gia cấu tạo prôtêin là C, H, O, N
Đáp án cần chọn là: B