Tháng Hai 21, 2024

Câu hỏi: Viêc sử dụng yếu tố vật lý nhằm mục đích

Câu hỏi: Viêc sử dụng yếu tố vật lý nhằm mục đích
A. Sản xuất chất chuyển hoá sơ cấp.
B. Kích thích sinh trưởng vi sinh vật.
C. Kiểm soát sinh trưởng vi sinh vật.
D. Cả A, B, C.

Lời giải

Viêc sử dụng yếu tố vật lý nhằm mục đích kiểm soát sinh trưởng vi sinh vật
Đáp án cần chọn là: C