Tháng Hai 19, 2024

Câu hỏi: Sự chênh lệch điện thế giữa trong và ngoài màng lúc tế bào không bị kích thích không phải là

Câu hỏi: Sự chênh lệch điện thế giữa trong và ngoài màng lúc tế bào không bị kích thích không phải là
A. điện nghỉ.
B. điện màng,
C. điện tĩnh.
D. điện động.

Lời giải

Sự chênh lệch điện thế giữa trong và ngoài màng lúc tế bào không bị kích thích là điện thế nghỉ, không phải điện động.
Đáp án cần chọn là: D