Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Trong hô hấp trong, sự vận chuyển O2 và CO2 diễn ra như thế nào?

Câu hỏi: Trong hô hấp trong, sự vận chuyển O2 và CO2 diễn ra như thế nào?
A. Sự vận chuyển O$_{2}$ từ cơ quan hô hấp đến tế bào và CO$_{2}$ từ tế bào tới cơ quan hô hấp được thực hiện chỉ nhờ dịch mô.
B. Sự vận chuyển CO$_{2}$ từ cơ quan hô hấp đến tế bào và O$_{2}$ từ tế bào tới cơ quan hô hấp được thực hiện nhờ máu và dịch mô.
C. Sự vận chuyển O$_{2}$ từ cơ quan hô hấp đến tế bào và CO$_{2 }$từ tế bào tới cơ quan hô hấp (mang hoặc phổi) được thực hiện nhờ máu và dịch mô.
D. Sự vận chuyển O$_{2}$ từ cơ quan hô hấp đến tế bào và CO$_{2}$ từ tế bào tới cơ quan hô hấp được thực hiện chỉ nhờ máu.

Lời giải

Trong hô hấp trong, sự vận chuyển O$_{2}$ từ cơ quan hô hấp đến tế bào và CO$_{2 }$từ tế bào tới cơ quan hô hấp (mang hoặc phổi) được thực hiện nhờ máu và dịch mô.
Đáp án cần chọn là: C