Tháng Hai 21, 2024

Câu hỏi: Cơ sở của tập tính là

Câu hỏi: Cơ sở của tập tính là
A. phản xạ.
B. hệ thần kinh.
C. cung phản xạ.
D. trung ương thần kinh.

Lời giải

Cơ sở thần kinh của tập tính là các phản xạ không điều kiện và có điều kiện.
Đáp án cần chọn là: A