Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Sinh sản bằng bào tử chỉ gặp ở nhóm thực vật

Câu hỏi: Sinh sản bằng bào tử chỉ gặp ở nhóm thực vật
A. Có sự xen kẽ thế hệ giai đoạn lưỡng bội và đơn bội trong vòng đời
B. Rêu và dương xỉ
C. Cây hạt trần
D. Cây hạt kín

Lời giải

Sinh sản bằng bào tử chỉ gặp ở nhóm thực vật có sự xen kẽ thế hệ giai đoạn lưỡng bội và đơn bội trong vòng đời.
Đáp án cần chọn là: A