Tháng Mười Một 27, 2023

Câu hỏi: Khoai tây sinh sản sinh dưỡng bằng

Câu hỏi: Khoai tây sinh sản sinh dưỡng bằng
A. lá.
B. rễ củ.
C. thân củ.
D. thân rễ.

Lời giải

Khoai tây sinh sản sinh dưỡng bằng thân củ
Đáp án cần chọn là: C