Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Tác dụng sinh lí của hoocmôn tirôxin là

Câu hỏi: Tác dụng sinh lí của hoocmôn tirôxin là
A. Kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước của tế bào qua tăng tổng hợp prôtêin.
B. Kích thích phát triển xương ( xương dài ra và to lên).
C. Kích thích chuyển hóa ở tế bào và kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể.
D. Kích thích sinh trưởng và phát triển mạnh ở giai đoạn dậy thì.

Lời giải

Tác dụng sinh lí của hoocmôn tirôxin là kích thích chuyển hóa ở tế bào và kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể.
Đáp án cần chọn là: C