Tháng Mười Một 28, 2023

Câu hỏi: Trong kỹ thuật giâm cành để có kết quả tốt người ta thường dùng hormone sinh trưởng

Câu hỏi: Trong kỹ thuật giâm cành để có kết quả tốt người ta thường dùng hormone sinh trưởng
A. Auxin và GA
B. Auxin và xitokinin
C. Auxin
D. GA và xitokinin

Lời giải

Kỹ thuật giâm cành: giâm 1 đoạn cành xuống đất ẩm, sau đó cành sẽ mọc rễ và phát triển thành cây mới.
Để kích thích cành giâm ra rễ người ta dùng auxin.
Sử dụng ở nồng độ cao 1000 – 2000 ppm hoặc nồng độ thấp 500ppm.
Đáp án cần chọn là: C