Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Sự tạo cơ thể mới từ rễ, thân hoặc lá được gọi chính xác là

Câu hỏi: Sự tạo cơ thể mới từ rễ, thân hoặc lá được gọi chính xác là
A. Quá trình sinh sản
B. Sinh sản sinh dưỡng
C. Sinh sản vô tính
D. Sinh sản hữu tính

Lời giải

Câu con phát triển từ một phần của cơ quan sinh dưỡng của cơ thể mẹ (rễ, thân, lá) là sinh sản sinh dưỡng
Đáp án cần chọn là: B