Tháng Năm 19, 2024

Câu hỏi: Sinh sản sinh dưỡng là:

Câu hỏi: Sinh sản sinh dưỡng là:
A. Tạo ra cây mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng ở cây.
B. Tạo ra cây mới chỉ từ rễ của cây.
C. Tạo ra cây mới chỉ từ một phần thân của cây.
D. Tạo ra cây mới chỉ từ lá của cây.

Lời giải

Sinh sản sinh dưỡng là tạo ra cây mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng ở cây ( VD Rễ, thân, lá..)
Đáp án cần chọn là: A