Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Ghép cành có ưu điểm hơn so với giâm và chiết cành

Câu hỏi: Ghép cành có ưu điểm hơn so với giâm và chiết cành
A. Tạo ra số lượng lớn cây con trong thời gian ngắn
B. Có thể tạo được những giống mang đặc tính của 2 cơ thể khác nhau
C. Tạo giống sạch bệnh
D. Tất cả đều đúng

Lời giải

Ghép cành có đặc điểm: Không tạo thêm cá thể mới; Có thể tạo được những giống mang đặc tính của 2 cơ thể khác nhau; Ghép cành nhanh cho thu hoạch
Như vậy ghép cành có ưu điểm hơn so với giâm và chiết cành là có thể tạo được những giống mang đặc tính của 2 cơ thể khác nhau
Đáp án cần chọn là: B