Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Sai khác cơ bản của ghép cành so với giâm và chiết cành

Câu hỏi: Sai khác cơ bản của ghép cành so với giâm và chiết cành
A. Không tạo thêm cá thể mới
B. Có thể tạo được những giống mang đặc tính của 2 cơ thể khác nhau
C. Ghép cành nhanh cho thu hoạch
D. Tất cả đều đúng

Lời giải

Ghép cành: thêm 1 đoạn cành lên cây gốc ghép, ghép cành có đặc điểm:
Không tạo thêm cá thể mới
Có thể tạo được những giống mang đặc tính của 2 cơ thể khác nhau
Ghép cành nhanh cho thu hoạch
Đáp án cần chọn là: D