Tháng Mười Hai 2, 2023

Câu hỏi: Ecđixơn được sinh ra ở:

Câu hỏi: Ecđixơn được sinh ra ở:
A. Tuyến giáp
B. Tuyến trước ngực.
C. Tuyến yên.
D. Thể allata.

Lời giải

Ecđixơn là hormone sinh ra ở tuyến trước ngực.
Đáp án cần chọn là: B