Tháng Tư 24, 2024

Câu hỏi: Hoocmon ecđixơn ở động vật không xương sống được sinh ra ở:

Câu hỏi: Hoocmon ecđixơn ở động vật không xương sống được sinh ra ở:
A. Tuyến giáp.
B. Tuyến yên.
C. Tuyến trước ngực.
D. Thể allata.

Lời giải

Ecđixơn là hormone sinh ra ở tuyến trước ngực.
Đáp án cần chọn là: C