Tháng Mười Hai 2, 2023

Câu hỏi: Ơstrôgen được sinh ra ở

Câu hỏi: Ơstrôgen được sinh ra ở
A. Tuyến giáp.
B. Buồng trứng.
C. Tuyến yên
D. Tinh hoàn.

Lời giải

Ơstrôgen là hormone sinh dục cái được sinh ra ở buồng trứng
Đáp án cần chọn là: B