Tháng Mười Hai 2, 2023

Câu hỏi: Sinh sản vô tính có lợi cho thực vật bởi?

Câu hỏi: Sinh sản vô tính có lợi cho thực vật bởi?
A. Duy trì được khả năng thích nghi cao trong môi trường ổn định
B. Sớm hoàn thành vòng đời
C. Hiệu quả sinh sản cao
D. Tất cả các ý trên

Lời giải

Sinh sản vô tính có lợi cho thực vật bởi:
– Duy trì được khả năng thích nghi cao trong môi trường ổn định
– Sớm hoàn thành vòng đời
– Hiệu quả sinh sản cao
Đáp án cần chọn là: D