Tháng Năm 19, 2024

Câu hỏi: Trong công nghệ nuôi cấy tế bào, môi trường dinh dưỡng thường được bổ sung tỷ lệ thích hợp của các hormone

Câu hỏi: Trong công nghệ nuôi cấy tế bào, môi trường dinh dưỡng thường được bổ sung tỷ lệ thích hợp của các hormone
A. Auxin và xitokinin
B. GA và auxin
C. GA và AAB
D. Xitokinin và florigen

Lời giải

Tương quan giữa 2 hormone auxin và xitokinin được ứng dụng trong nuôi cấy mô,tế bào thực vật .
Đáp án cần chọn là: A