Tháng Mười Hai 2, 2023

Câu hỏi: Cây ăn quả lâu năm có thể được trồng bằng phương pháp

Câu hỏi: Cây ăn quả lâu năm có thể được trồng bằng phương pháp
A. giâm, chiết, ghép cành
B. gieo hạt, chiết, ghép
C. gieo hạt, giâm, ghép
D. chiết, giâm và gieo

Lời giải

Cây ăn quả lâu năm có thể được trồng bằng phương pháp chiết, giâm và ghép cành.
Đáp án cần chọn là: A