Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Chiết cành là hình thức sinh sản có đặc điểm

Câu hỏi: Chiết cành là hình thức sinh sản có đặc điểm
A. chặt 1 cành của cơ thể, trồng xuống đất để tạo ra cây mới trong thời gian ngắn
B. chặt ngọn cây để cây mẹ đẻ nhánh, mọc chồi bên
C. kích thích cành cây ra rễ, rồi cắt rời cành đem trồng
D. đem chồi cây này cho mọc trên thân cây kia

Lời giải

Chiết cành là hình thức sinh sản có đặc điểm kích thích cành cây ra rễ, rồi cắt rời cành đem trồng.
Đáp án cần chọn là: C