Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Dựa vào cơ sở khoa học nào để có thể nuôi một tế bào thành một cây hoàn chỉnh?

Câu hỏi: Dựa vào cơ sở khoa học nào để có thể nuôi một tế bào thành một cây hoàn chỉnh?
A. Tính toàn năng của tế bào
B. Điều kiện vô trùng tuyệt đối
C. Đảm bảo đủ các nguyên tố dinh dưỡng
D. Tế bào hoàn toàn sạch bệnh

Lời giải

Để có thể nuôi một tế bào thành một cây hoàn chỉnh dựa trên cơ sở tính toàn năng của tế bào.
Đáp án cần chọn là: A