Tháng Mười Hai 2, 2023

Câu hỏi: Hoocmon juvenin ở động vật không xương sống được sinh ra ở:

Câu hỏi: Hoocmon juvenin ở động vật không xương sống được sinh ra ở:
A. Thể allata.
B. Tuyến trước ngực.
C. Tuyến yên.
D. Tuyến giáp.

Lời giải

Juvenin là hormone sinh ra ở thể allata.
Đáp án cần chọn là: A