Tháng Năm 19, 2024

Câu hỏi: Hai loại hooc môn điều hòa sự tạo thành các tính trạng sinh dục phụ thứ cấp là:

Câu hỏi: Hai loại hooc môn điều hòa sự tạo thành các tính trạng sinh dục phụ thứ cấp là:
A. Ecđixơn và ơstrôgen
B. Ơstrôgen và testostêron
C. Testostêron và juvenin
D. GH và ecđixơn

Lời giải

Hai loại hooc môn điều hòa sự tạo thành các tính trạng sinh dục phụ thứ cấp là Ơstrôgen và testostêron
Đáp án cần chọn là: B