Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Sinh sản hữu tính ưu việt hơn sinh sản vô tính chủ yếu là

Câu hỏi: Sinh sản hữu tính ưu việt hơn sinh sản vô tính chủ yếu là
A. tạo ra số lượng lớn cá thể trong một thế hệ.
B. tạo ra đời con đa dạng và có sức sống cao.
C. phôi được bảo vệ trong hạt và quả.
D. phôi được nuôi dưỡng bởi nội nhũ.

Lời giải

Sinh sản hữu tính có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái nên đời con đa dạng về kiểu gen, kiểu hình nên có sức sống cao, thích nghi được với môi trường thay đổi
Đáp án cần chọn là: B