Tháng Mười Hai 2, 2023

Câu hỏi: Cấu tạo 1 hoa lưỡng tính gồm các bộ phận:

Câu hỏi: Cấu tạo 1 hoa lưỡng tính gồm các bộ phận:
A. nhị, cánh hoa, đài hoa.
B. bầu nhuỵ, đài hoa, cánh hoa, nhị và nhuỵ.
C. cánh hoa và đài hoa.
D. bầu nhuỵ và cánh hoa.

Lời giải

Cấu tạo 1 hoa lưỡng tính gồm các bộ phận: bầu nhuỵ, đài hoa, cánh hoa, nhị và nhuỵ.
Đáp án cần chọn là: B