Tháng Mười Hai 2, 2023

Câu hỏi: Cá chép sinh trưởng – phát triển ở nhiệt độ nào của môi trường?

Câu hỏi: Cá chép sinh trưởng – phát triển ở nhiệt độ nào của môi trường?
A. 2 – 40$^{o}$C
B. 18 – 35$^{o}$C
C. 2 – 42$^{o}$C
D. 5,6 – 40$^{o}$C

Lời giải

Cá chép sinh trưởng – phát triển ở khoảng nhiệt độ từ 2 – 42$^{o}$C
Đáp án cần chọn là: C