Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Sự hình thành giao tử ở thực vật khác với động vật ở đặc điểm nào sau đây?

Câu hỏi: Sự hình thành giao tử ở thực vật khác với động vật ở đặc điểm nào sau đây?
A. Sự hình thành giao tử ở thực vật chỉ thực hiện nhờ quá trình giảm phân
B. Sự hình thành giao tử ở thực vật chỉ thực hiện nhờ quá trình nguyên phân
C. Sự hình thành giao tử ở thực vật tạo số giao tử đực và cái bằng nhau từ một tế bào ban đầu
D. Sự hình thành giao tử ở thực vật có quá trình nguyên phân sau quá trình giảm phân

Lời giải

Sự hình thành giao tử ở thực vật có quá trình nguyên phân sau quá trình giảm phân, của động vật thì chỉ có quá trình giảm phân.
Đáp án cần chọn là: D

Sinh sản hữu tính ở thực vật (tiếp theo)