Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Để nâng cao chất lượng dân số, cần áp dụng biện pháp nào sau đây ?

Câu hỏi: Để nâng cao chất lượng dân số, cần áp dụng biện pháp nào sau đây ?
A. Cải thiện chế độ dinh dưỡng
B. Luyện tập thể dục thể thao
C. Tư vấn di truyền
D. Cải thiện chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể dục thể thao, tư vấn di truyền

Lời giải

Để nâng cao chất lượng dân số, cần cải thiện chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể dục thể thao, tư vấn di truyền
Đáp án cần chọn là: D