Tháng Mười Hai 2, 2023

Câu hỏi: Ở thực vật có 2 kiểu sinh sản:

Câu hỏi: Ở thực vật có 2 kiểu sinh sản:
A. sinh sản sinh dưỡng và sinh sản bào tử.
B. sinh sản phân đôi và nảy chồi.
C. sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.
D. sinh sản bằng thân củ và thân rễ.

Lời giải

Các hình thức sinh sản ở thực vật là sinh sản vô tính ( bằng bào tử, sinh sản sinh dưỡng) và sinh sản hữu tính.
Đáp án cần chọn là: C