Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là biện pháp điều khiển sinh trưởng – phát triển ở động vật và người?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là biện pháp điều khiển sinh trưởng – phát triển ở động vật và người?
A. Cải thiện chất lượng dân số.
B. Cải thiện môi trường sống của động vật.
C. Cải tạo giống.
D. Luôn làm mát không khí nơi có động vật ở.

Lời giải

Ý không đúng là D: Luôn làm mát không khí nơi có động vật ở.
Đáp án cần chọn là: D