Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản

Câu hỏi: Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản
A. chỉ cần một cá thể bố hoặc mẹ.
B. không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.
C. bằng giao tử cái.
D. có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái.

Lời giải

Sinh sản vô tính là tạo ra cây con giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái
Đáp án cần chọn là: B