Tháng Mười Hai 2, 2023

Câu hỏi: Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở của quá trình

Câu hỏi: Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở của quá trình
A. giảm phân và thụ tinh.
B. giảm phân.
C. nguyên phân.
D. thụ tinh.

Lời giải

Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở của quá trình nguyên phân
Đáp án cần chọn là: C