Tháng Mười Hai 2, 2023

Câu hỏi: Bộ phận nào của cây không sinh sản vô tính

Câu hỏi: Bộ phận nào của cây không sinh sản vô tính
A. Thân củ
B. Thân rễ
C. Hoa
D. Lá

Lời giải

Thực vật thường không thể sinh sản vô tính bằng hoa, mà sinh sản vô tính bằng cơ quan sinh dưỡng hoặc bào tử
Đáp án cần chọn là: C