Tháng Mười Hai 2, 2023

Câu hỏi: Sinh sản vô tính không thể tạo thành

Câu hỏi: Sinh sản vô tính không thể tạo thành
A. Thể hợp tử
B. Thể giao tử
C. Thể bào tử
D. Bào tử đơn bội

Lời giải

Sinh sản vô tính không thể tạo thành hợp tử vì không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái.
Đáp án cần chọn là: A