Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không phải là lợi thế của giâm cành hoặc chiết cành

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không phải là lợi thế của giâm cành hoặc chiết cành
A. Giữ nguyên tính trạng tốt mà con người mong muốn
B. Có tính chống chịu cao
C. Thời gian thu hoạch ngắn
D. Tiết kiệm công chăm bón

Lời giải

Giâm cành và chiết cành đều có các lợi thế như:
Giữ nguyên tính trạng tốt mà con người mong muốn
Thời gian thu hoạch ngắn
Tiết kiệm công chăm bón
Đáp án cần chọn là: B