Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Giâm cành có lợi hơn so với chiết cành ở chỗ

Câu hỏi: Giâm cành có lợi hơn so với chiết cành ở chỗ
A. Cây con sinh trưởng phát triển nhanh hơn
B. Tiết kiệm giống và ít bị bệnh
C. Không làm ảnh hưởng tới năng suất của cây mẹ
D. Cây con có đặc tính khác với cây mẹ

Lời giải

Giâm cành: tách cành đó ra khỏi cây mẹ rồi giâm xuống đất
Chiết cành: khoanp đoạn vỏ sau đó bó bầu ngay trên cây mẹ.
Như vậy giâm cành có lợi hơn so với chiết cành ở chỗ là không ảnh hưởng tới năng suất của cây mẹ.
Đáp án cần chọn là: C