Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Sinh sản bào tử có ở những ngành thực vật nào?

Câu hỏi: Sinh sản bào tử có ở những ngành thực vật nào?
A. Rêu, hạt trần.
B. Rêu, quyết.
C. Quyết, hạt kín.
D. Quyết, hạt trần.

Lời giải

Sinh sản bằng bào tử chỉ gặp ở nhóm thực vật có sự xen kẽ thế hệ giai đoạn lưỡng bội và đơn bội trong vòng đời: Rêu, quyết.
Đáp án cần chọn là: B