Tháng Mười Hai 2, 2023

Câu hỏi: Nhóm cây nào sau đây thụ phấn nhờ gió

Câu hỏi: Nhóm cây nào sau đây thụ phấn nhờ gió
A. Bồ công anh, cúc, hồng
B. Cau, dừa, quỳnh
C. Bồ công anh, lau, phi lao
D. Nhãn, lúa, mướp

Lời giải

Bồ công anh, lau, phi lao thụ phấn nhờ gió.
Đáp án cần chọn là: C