Tháng Mười Hai 2, 2023

Câu hỏi: Trứng được thụ tinh ở:

Câu hỏi: Trứng được thụ tinh ở:
A. Bao phấn
B. Đầu nhụy
C. Ống phấn
D. Túi phôi

Lời giải

Trứng được thụ tinh ở túi phôi
Đáp án cần chọn là: D