Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô là?

Câu hỏi: Ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô là?
A. Phục chế giống cây quý, hạ giá thành cây con nhờ giảm mặt bằng sản xuất
B. Nhân nhanh với số lượng lớn cây giống và sạch bệnh.
C. Duy trì những tính trạng mong muốn về mặt di truyền.
D. Cả A, B và C.

Lời giải

Nuôi cây mô có đặc điểm: không tạo ra các biến dị di truyền, duy trì những tính trạng mong muốn; nhân nhanh với số lượng lớn cây giống và sạch bệnh; phục chế giống cây quý, hạ giá thành cây con nhờ giảm mặt bằng sản xuất
Đáp án cần chọn là: D