Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Chiết cành có lợi hơn so với giâm cành ở chỗ

Câu hỏi: Chiết cành có lợi hơn so với giâm cành ở chỗ
A. Áp dụng được với nhiều cây ăn quả, tỷ lệ cây con sống cao
B. Số lượng cây con tạo ra nhiều hơn
C. Không làm ảnh hưởng tới năng suất của cây mẹ
D. Cây con có đặc tính khác với cây mẹ

Lời giải

Giâm cành: tách cành mang chồi ra khỏi cây mẹ rồi giâm xuống đất
Chiết cành: tạo cành mang chồi ra rễ ngay trên cây mẹ rồi giâm xuống đất
Như vậy chiết cành có lợi hơn so với giâm cành ở chỗ là áp dụng được với nhiều cây ăn quả, tỷ lệ cây con sống cao
Đáp án cần chọn là: A