Tháng Mười Hai 2, 2023

Câu hỏi: Sự kết hợp của tinh tử với nhân cực tạo nên

Câu hỏi: Sự kết hợp của tinh tử với nhân cực tạo nên
A. Phôi
B. Nội nhũ
C. Hạt
D. Hợp tử

Lời giải

Tinh tử (n) kết hợp với nhân cực (2n) để hình thành nội nhũ 3n.
Đáp án cần chọn là: B