Tháng Mười Hai 11, 2023

Câu hỏi: Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo không phải nhằm

Câu hỏi: Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo không phải nhằm
A. Nhân giống cây quý một cách nhanh chóng
B. Duy trì đặc tính của cây mẹ
C. Tạo ra giống cây trồng sạch bệnh
D. Tạo ra giống có năng suất cao hơn

Lời giải

Các cá thể sinh ra từ sinh sản sinh dưỡng đều có cùng kiểu gen với nhau và cơ thể mẹ nên không thể tạo giống có năng suất cao hơn.
Đáp án cần chọn là: D