Tháng Năm 20, 2024

Câu hỏi: Tương quan giữa các hormone nào được ứng dụng trong công nghệ nuôi cấy mô tế bào?

Câu hỏi: Tương quan giữa các hormone nào được ứng dụng trong công nghệ nuôi cấy mô tế bào?
A. Auxin và AAB
B. GA và auxin
C. auxin và xitokinin
D. xitokinin và florigen

Lời giải

Tương quan giữa 2 hormone auxin và xitokinin được ứng dụng trong nuôi cấy mô, tế bào thực vật.
Đáp án cần chọn là: C