Tháng Mười Một 29, 2023

Câu hỏi: Sự kết hợp của tinh tử với trứng tạo nên

Câu hỏi: Sự kết hợp của tinh tử với trứng tạo nên
A. Phôi
B. Nội nhũ
C. Hạt
D. Hợp tử

Lời giải

Tinh tử (n) kết hợp với trứng (n) để hình thành hợp tử 2n.
Đáp án cần chọn là: D